Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č.168/1999 Sb o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Je to profesní sdružení pojistitelů, kteří na území ČR mají oprávnění sjednávat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Česká kancelář pojistitelů hradí z garančního fondu škody způsobené nepojištěnými vozidly a další škody specifikované zákonem. Do garančního fondu přispívají pojistitelé sdružení v této kanceláři. Kromě Garančního fondu kancelář pojistitelů spravuje také Fond zábrany škod, z kterého jsou následně hrazeny náklady na projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Také do tohoto fondu přispívají pojišťovny třemi procenty z přijatého pojistného.

Česká kancelář pojistitelů provozuje také hraniční pojištění pro cizozemská vozidla, která  při vjezdu na území ČR nemají sjednáno platné povinné ručení pro ČR a nemají platnou zelenou kartu. Tato pojištění jsou časově omezená a jsou sjednána minimálně na dobu pobytu vozidla po území republiky. Pokud zahraniční vozidlo způsobí na území ČR škodu, náhradu škody hradí kancelář pojistitelů z uzavřeného pojištění.

Kromě uvedených aktivit kancelář provozuje také informační středisko. Jeho hlavní náplní je shromažďovat a uchovávat zákonné údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky. Tyto údaje pak za předem stanovených podmínek poskytovat pojišťovnám a ostatním organizacím vyjmenovaných v zákoně za účelem zjištění totožnosti pojištěného či nepojištěného vozidla a jeho škodního průběhu.

Česká kancelář pojistitelů je také členem Evropské rady kanceláří, které se zabývají stejnou problematikou jako česká kancelář. V této souvislosti uzavírá smlouvy s kancelářemi pojistitelů cizích států, které jsou v ostatních členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto smluv. Centrálnímu registru vozidel předává své údaje za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, proti jejímž majitelům může být následně vymáhána sankce.

Jako poskytovatel pojistného plnění vystupuje kancelář ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda nepojištěným vozidlem a poskytuje plnění za újmu:

  • na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
  • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
  • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
  • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.,
  • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.