Mohlo by se vám hodit

Dokumenty a formuláře

Zde jsme pro vás připravili některé důležité vzory, odkazy a formuláře. Přehlednou formou Vám nabízíme to nejdůležitější co by vás mohlo zajímat. Pokud tyto odkazy neobsahují to co hledáte, zavolejte nám, nebo využijte náš kontaktní formulář.

Obsah

 

Ukončení pojistné smlouvy

Při ukončení pojistné smlouvy pamatujte že:

Výpověď pojistné smlouvy musí být zaslána písemně a nejlépe doporučeně na adresu pojišťovny, u které máte sjednanou pojistnou smlouvu.Výpověď musí být podepsána pojistníkem, to je osobou, která pojistnou smlouvu uzavřela. Lhůty pro ukončení pojistné smlouvy se liší podle důvodu ukončení a jsou stanoveny zákonem a Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny. Vzory výpovědí s výpovědními lhůtami jsou uvedeny u každého jednotlivého odkazu.

Pojištění zaniká:

Uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno – je-li sjednáno pojištění na dobu určitou.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají, není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. stáhnout

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká. V tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění. stáhnout

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění majetku zaniká, pokud výpověď podal pojistník náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události. stáhnout

Písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – je-li sjednáno běžné pojistné. Je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. stáhnout

Písemnou výpovědí z důvodů nesouhlasu se změnou výše pojistného – oznámí-li pojišťovna klientovi, že mění výši sjednaného pojistného, má tento právo vypovědět pojistnou smlouvu do tří měsícu od nahlášení pojistné události. K zániku dojde uplynutím měsíční výpovědní lhůty. stáhnout

Zánikem pojištěného rizika nebo věci – zanikne-li pojistné riziko nebo pojištěná věc např. totálním zničením nebo odcizením věci, má pojistník právu ukončit pojistnou smlouvu písemnou výpovědí k datu kdy pojistné riziko nebo věc zanikla.  stáhnout

Změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví – pojištění zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojistiteli. stáhnout

V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku – má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.  stáhnout

Oznámením smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli do třiceti dnů od smrti pojistníka, že o pojištění nemá zájem, pojištění zaniká. K oznámení je nutné dodat úmrtní list. stáhnout

Výpověď z důvodů změny vlastníka vozidla Smlouvu o povinném ručením lze vypovědět na základě prodeje nebo přepisu vozidla. Za přepis vozidla se považuje i změna vlastníka nebo provozovatele (pokud je uveden v technickém průkazu) a je povinností ohlásit tyto změny na registru vozidel. Pojišťovně se za účelem výpovědi pojistné smlouvy můžete prokázat kupní smlouvou nebo písemným prohlášením nového vlastníka. Většina pojišťoven však obvykle vyžaduje i kopii velkého technického průkazu, kde je tato skutečnost uvedena. stáhnout

Nezaplacením pojistného – a to marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem k jeho doplacení. Stanovená lhůta musí činit nejméně jeden měsíc ode dne doručení upomínky. Pojišťovna má právo na doplacení dlužného pojistného a případných dalších nákladů s jeho vymáháním.

Záznam o dopravní nehodě:

Záznam o dopravní nehodě – je tiskopis určený pojišťovně při hlášení škody plynoucí z povinného ručení. Volat policii nemusíte za předpokladu, že jste se s dalším účastníkem (účastníky) nehody tak, dohodli a není-li nikdo zraněn ani předpokládaná škola na vozidlech i jiném majetku nepřesahuje 100 tis Kč a není poničen ani majetek třetích osob. „Záznam o dopravní nehodě“ vyplňte společně s dalším účastníkem nehody. Popište její průběh, příčinu a míru zavinění podle instrukcí na zadní straně. Podepsaný formulář musí oba účastníci nehody poslat své pojišťovně, kde mají sjednané povinné ručení.. Také je dobré si ve vlastním zájmu poznamenat kontaktní údaje ostatních účastníků nehody a případných svědků a vytvořit vlastní fotodokumentaci z místa nehody včetně poškozených částí vozidel. Bohužel se často stává, že poškozený nahlásí pojišťovně i škody na vozidle, které měl již před nehodou. Po skončení můžete místo dopravní nehody opustit. Stáhnout