O havarijním pojištění

Havarijní pojištění především chrání vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení, které kryje škody způsobené jinému, je tak havarijní pojištění jeho ideálním doplněním. Havarijní pojištění není povinné, ale přesto důležité.

Obsah

 • Na co se pojištění vztahuje
 • Co lze připojistit
 • Asistenční služby
 • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění
 • Jak stanovit pojistnou částku
 • Podpojištění
 • Bonus, malus a zapůjčený bonus
 • Pojistné plnění
 • Jak postupovat při dopravní nehodě a kdy volat policii
 • Zánik pojištění
 • Prodej vozidla

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění kryje škody na vlastním vozidle. Způsobí-li vám škodu jiné vozidlo je škoda kryta z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil. To v případě, že je viník znám. Pokud není znám nebo pokud jste si škodu způsobili sami, je jediným řešením havarijní pojištění. Pojišťovny nabízejí u havarijního pojištění různé varianty pojištění rizik většinou v uzavřených balíčcích. Výhodou balíčků je, že jsou levnější než pojištění sestavovaná z jednotlivých rizik. Nevýhodou pak je, že balíček může obsahovat i rizika, která nutně nepotřebujete pojistit. Pokud máte starší vůz, nebudou vás zajímat drobná poškození jako majitele nového auta. Stejně tak je vyšší riziko krádeže u nových aut zaparkovaných na ulici než u garážovaných starších vozidel. Další možností je uzavření takzvaného pojištění  all-risk, které kryje všechna rizika nebo sdružené pojištění vozidla, které kryje škody z havarijního pojištění i z povinného ručení. Výhodou takto uzavřené pojistné smlouvy je sleva za tak zvané propojištění.

Základní rizika krytá z havarijního pojištění

 •  Havárie – zaviněná nehoda.
 •  Odcizení – krádež vozidla nebo jeho částí.
 •  Živel – poškození nebo úplné zničení vozidla živelnými vlivy.
 •  Vandalismus – škoda způsobená zásahem cizí osoby.

Co lze připojistit

K havarijnímu pojištění nabízejí pojišťovny různá připojištění. Nejdříve se přesvědčte, zda připojištění, které vás zaujalo, není již náhodou v základní nabídce.

Vybírat můžete z:

 • Připojištění čelního skla nebo všech skel.
 • Připojištění zavazadel.
 • Poškození pneumatik.
 • Úrazové pojištění řidiče nebo všech přepravovaných osob.
 • Připojištění zápůjčky náhradního vozidla.
 • Poškození vozidla při střetu se zvěří.
 • Rozšířené asistenční služby.
 • Pojištění právní ochrany.
 • Další připojištění pojišťovny průběžně doplňují do své nabídky.

Asistenční služby

Pojišťovny k havarijnímu pojištění nabízejí zpravidla základní asistenční služby v rámci sjednaných balíčků zdarma nebo nadstandardní asistenční služby je možné připojistit za příplatek. Každý druh služby má stanovený limit, do kterého pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Asistenční služby jsou klientům k dispozici 365 dní v roce. Operátoři vaší pojišťovny vám poradí jak postupovat. Ceny připojištění a rozsah asistencí se u jednotlivých pojišťoven liší.

Mezi běžné asistenční služby patří:

 • Příjezd asistenční služby s opravářem.
 • Odtah nebo naložení vozidla a jeho úschova.
 • Ubytování řidiče a spolucestujících.
 • Zapůjčení náhradního vozidla.
 • Překladatelská a právní pomoc.

Asistenční služby mají také svoji územní platnost. Je možné je využívat jen v rámci ČR nebo celé Evropy.

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění

 • Správně určit pojistnou částku z důvodů podpojištění a přepojištění.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, které jsou povinnou přílohou pojistné smlouvy. Zvláštní pozornost věnujte výlukám z pojištění, limitům pojistného plnění a podmínkám zabezpečení a asistenčním službám.
 • Uvést správnou cenu vozidla a jeho stáří.
 • Uvést všechna zabezpečovací zařízení.
 • Stanovit správnou výši spoluúčasti. Spoluúčast má vliv na cenu pojištění.
 • Řídit se všemi pokyny pojišťovny a pravdivě odpovědět na její písemné dotazy.

Podpojištění

Právě stanovení správné pojistné částky (hodnoty vozidla) má zásadní vliv na podpojištění. Co je podpojištění?

Podpojištění vědomé či nevědomé se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka vozidla nižší než je jeho skutečná hodnota, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti pojistné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění. To je důvod, proč je důležité stanovovat pojistné částky takové, které odpovídají skutečné hodnotě vozidla v době sjednání pojištění. Na pojistném ušetří klient pár korun a na pojistném plnění může přijít i o statisíce.

Bonus, malus a zapůjčený bonus

Bonus je sleva na pojistném vyjádřená procentem z předepsaného pojistného na každé nové pojistné období. Bonus je vázán na osobo, nikoliv na vozidlo. To v praxi znamená, že i když řidič prodá vozidlo a koupí nové, lze takzvaný vyježděný bonus znovu přenést na vozidlo nové a kupec, starého vozidla musí uplatnit svůj vlastní bonus.

Jste-li vlastníkem více vozidel, pak můžete u některých pojišťoven uplatnit do bonusu součet bezeškodných měsíců všech vlastních vozidel. To může platit i pro součet bezeškodných měsíců vozidel manželů. Některé pojišťovny také umožňují převod bonusu mezi OSVČ a soukromým vozidlem jedné osoby. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají a mohou vám tak přispět k významné slevě na povinném ručení.

Malus je opačným případem. Pokud vozidlo způsobí škodní událost, se kterou je spojena výplata pojistného plnění, pak pojišťovna odečte majiteli vozidla z jeho bonusu až 36 měsíců za jednu nehodu. Nezáleží na tom, kdo vozidlo řídil, rozhodná událost je vždy spojena s osobou pojistníka, lépe řečeno toho, kdo pojistnou smlouvu uzavřel a platí pojistné a jehož případný bonus je u pojištění uplatňován. V případě, že součet záporných měsíců za pojistné události převyšuje počet měsíců s bonusem, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

Bonus i malus se vztahují k pojistníkovi, ne k vozidlu což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Zároveň jsou přenositelné mezi všemi pojišťovnami. Pokud měníte pojišťovnu, požádejte tu, od které odcházíte, o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k případné reklamaci, kdy nesouhlasíte s přiděleným počtem bezeškodných měsíců.

Pojistné plnění

V případě úplné škody je pojistným plněním částka odpovídající obvyklé ceně vozidla bezprostředně před pojistnou událostí snížená o hodnotu použitelných zbytků vozidla. Tyto použitelné zbytky zůstávají ve vlastnictví pojištěného.

V případě poškození vozidla jsou pojistným plněním obvyklé náklady na opravu na základě předložené faktury za opravu za použití nových náhradních dílů. Pojistitel má právo vyžádat si od oprávněné osoby doložení nákupních dokladů k účtovaným náhradním dílům, o účelnosti a ekonomičnosti opravy rozhodne pojistitel. Lze dohodnout poskytnutí pojistného plnění rozpočtem.

V případě odcizení částí pojištěného vozidla nebo jeho výbavy, která je umístěna v uzamčeném vozidle, vzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění jen za předpokladu, že budou pojistiteli předloženy doklady prokazující skutečnost, že pachatel překonal překážky nebo zabezpečení chránící pojištěnou výbavu před odcizením.

Dojde-li k odcizení celého vozidla včetně pojištěné výbavy, pojistitel po obdržení potvrzení orgánu činného v trestním řízení o výsledku šetření poskytne pojistné plnění maximálně však do výše pojistné hodnoty, vyplacení pojistného plnění je podmíněno odevzdáním všech dokladů, klíčů a ostatních náležitostí od vozidla pojistiteli.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Dojde-li, k dopravní nehodě neprodleně zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu a umístěte výstražný trojúhelník. Výstražný trojúhelník se musí umístit na okraj vozovky vpravo tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný nejméně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem. V obci může být vzdálenost i kratší.

Bude-li někdo zraněn, poskytněte poraněnému podle svých možností první pomoc a vždy kontaktujte zdravotnickou záchranou službu, (tel. 155), Policii ČR (tel. 158), v případě nutnosti hasičský záchranný sbor (tel. 150) nebo volejte linku integrovaného záchranného systému (tel. 112).

Policii se musí oznámit každá dopravní nehoda, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. Policii se rovněž hlásí každá nehoda bez ohledu na výši škody, pokud účastníci nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci, dojde k poškození nebo zničení součásti příslušenství pozemní komunikace nebo dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby

Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Pokud se stane nehoda v zahraničí a dostatečně neovládáte cizí jazyk raději nic nepodepisujte, požadujte překladatele nebo česky připište text „záznamu nerozumím“. Jste-li toho schopen, pak si ve vlastním zájmu vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody.

Není-li tedy nikdo zraněn a předpokládaná škola na vozidlech i jiném majetku nepřesahuje 100 tis Kč a nemusíte ani z jiných důvodů volat policii, a pokud jste se tak dohodli, sepište s dalším účastníkem nehody její průběh, příčinu a míru zavinění na předepsaném formuláři „ Záznam o dopravní nehodě“. Podepsaný formulář musí oba účastníci nehody poslat své pojišťovně. Také v tomto případě si ve vlastním zájmu poznamenejte kontaktní údaje ostatních účastníků nehody a případných svědků a vytvořte vlastní fotodokumentaci z místa nehody včetně poškozených částí vozidel. Bohužel se často stává, že poškozený nahlásí pojišťovně i škody na vozidle, které měl již před nehodou. Po skončení můžete místo dopravní nehody opustit.

Zánik pojištění

Uplynutím doby sjednání – jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou, pojištění zaniká posledním dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Změnou vlastníka  při změně vlastníka vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází s vozidlem. Nový vlastník má povinnost uzavřít novou pojistnou smlouvu. K zániku pojištění dochází až dnem oznámení změny pojišťovně, nikoli dnem přepisu v technickém průkazu. Původní i nový vlastník si musí do 10 pracovních dnů odhlásit a přihlásit vozidlo v registru vozidel.

Dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel zaniklo  vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz. O fyzický zánik se jedná v případě totálního zničení vozidla, jeho sešrotování či rozebrání na náhradní díly. Zánik je nutné pojišťovně oznámit a doložit. Pokud tento doklad není k dispozici, postačí čestné prohlášení.

Dnem vyřazení vozidla z registru – také v tomto případě vlastník vozidla musí své pojišťovně bez zbytečného odkladu rozhodnutí oznámit, doložit doklad z evidence vozidel a odevzdat zelenou kartu. Vozidlo zaniká dnem účinnosti tohoto rozhodnutí.

Odcizením vozidla – pokud nejde dobu odcizení přesně doložit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala Policie České republiky. Opět je nutné tuto skutečnost nahlásit pojišťovně a doložit rozhodnutí Policie ČR.

V případě nezaplacení pojistného – pokud pojistník neplatí pojistné, pojišťovna jej vyzve k jeho zaplacení v dodatečné lhůtě. Lhůta k zaplacení musí být minimálně 1 měsíc. Následující den po marném uplynutí dodatečné lhůty pojištění zaniká. Pojistník je povinen dlužné pojistné doplatit a vrátit zelenou kartu.

Výpovědí ze strany pojistníka i pojišťovny – pojištění může kterákoliv ze smluvních stran jednostranně ukončit výpovědí k poslednímu dni pojistného období doručí-li výpověď nejpozději šest týdnů před koncem jeho splatnosti. Dále je možné pojištění vypovědět ve lhůtě dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výpověď je osmidenní. Nebo ve lhůtě tří měsíců po nahlášení pojistné události.

Písemnou dohodou pojistitele a pojistníka – k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.

dohoda obou smluvních stran, tedy pojistníka a pojišťovny musí mít vždy písemnou formu.

Prodej vozidla

Pokud prodáte pojištěné vozidlo, pak to bez zbytečného odkladu oznamte svému pojistiteli, že došlo ke změně vlastníka. Pokud se jedná o vozidlo vedené v evidenci vozidel, je třeba doložit prodej kopií zápisu změny vlastníka u orgánu evidence vozidel tím, že přiložíte k oznámení také kopii technického průkazu, kde je tato změna vyznačena. Havarijní pojištění zaniká k datu, kdy změnu nahlásíte nikoliv, kdy jste vozidlo přepsal v TP. Nezapomeňte také požádat o potvrzení bezeškodního průběhu a vrácení nespotřebovaného pojistného za dobu do konce zaplaceného pojistného období.

Potřebujete poradit?
Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na: