Slovníček pojmů pojištění

Amortizace – postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení

Běžné pojistné – pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. rok, pololetí, dohoda o počátku a délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy

Bonifikace – zvýhodnění účastníka pojištění

Bonus – v pojišťovnictví termín užívaný pro zvýhodnění účastníka pojištění, které je mu poskytováno formou slevy na pojistném

Zapůjčený bonus – Komerční pojišťovny kromě běžných bonusů, které udělují za bezeškodní průběh uzavřených pojistných smluv v oblasti autopojištění nabízejí také takzvaný „Zapůjčený bonus“ nebo jinak „Předplacený bonus“. První pojišťovnou, která tuto výhodu zavedla na českém pojišťovacím trhu byla, dnes již neexistující, pojišťovna Universal. Podobný princip později převzali i jiné pojišťovny jako např. Kooperativa pojišťovna ve svém produktu „Důvěra“. U pojištění povinného ručení motorových vozidel nabízela předplacený bonus 15% na tři roky. Pokud v tomto časovém období klient způsobil škodu zapůjčený bonus 15% musel vrátit. Na velmi podobném principu funguje program „Extra benefit“ od České podnikatelské pojišťovny. Pojišťovny tímto zapůjčeným bonusem jednak snižují vstupní cenu pojištění a stávají se lépe konkurenceschopné a jednak zvýhodňují dobré řidiče z bezeškodním průběhem pojištění.

Cena – hodnota věci vyjádřená finančně nová cena, kterou je pořizovací cena nové věci časová cena, kterou je nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení, nebo jiného znehodnocení modifikovaná cena, kterou je pořizovací cena věci vedená v účetnictví, upravená dohodnutým způsobem jiná cena, dohodnutá v pojistné smlouvě pořizovací cena nové věci je cena, za kterou je možno pořídit novou věc v den sjednání pojištění nebo v den pojistné události

Dlužné pojistné – nezaplacené částky pojistného, jejichž splatnost již nastala

Doba vzniku – pojistné události je okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit

Doba trvání – pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno

Jednorázové plnění – je termín pro plnění, které není rozloženo na splátky pojistné je placeno najednou za celou dobu pojištění

Likvidace škody – vyhotovení všech podkladů pro správné plnění pojišťovny

Malus – v pojišťovnictví termín pro znevýhodnění účastníka, který zaviněně zvyšuje rizikovost

Nahodilá událost – je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však kdy nastane, nebo zda vůbec nastane

Nespotřebované pojistné – jedná se o pojistné, které bylo klientem uhrazeno pojišťovně (např. na rok), ale pojištění skončilo dříve

Počátek pojištění – vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo účastníky dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později

Podpojištění – pojištění, u něhož byl základ pro výpočet pojistného podle údajů subjektu, který sjednal smlouvu, podhodnocen, tj. uveden nižší hodnotou, než odpovídá skutečnosti

Pojistitel – pojišťovna

Pojištěný – je ten, na jehož majetek, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje

Pojištění na – pojistná suma je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod

Pojistník – je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné

Pojistná událost – je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit

Pojistné – úplata za poskytování pojišťovacích služeb

Pojistné podmínky – v širším smyslu předpisem stanovené nebo smluvně dohodnuté podmínky obsahující bližší úpravu pojištění

Pojistný rok – je doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku

Propojištěnost – zpravidla se tímto termínem označuje existence dvou a více smluv u jednoho pojistitele; za propojištěnost také pojistitel může poskytnout slevy

Spoluúčast – je smluvně nebo právním předpisem založená povinnost pojištěného subjektu nést ze svého určitý podíl na plnění, na něž mu vzniklo právo z pojistné události

Vinkulace – omezení dispozic s vkladem nebo pohledávkou

Zákonné pojištění – vzniká nikoliv jako projev dvoustranné vůle pojistnou smlouvu uzavřít, ale na základě skutečnosti uvedené v právním předpise

Získatel – ten, kdo jménem pojišťovny navrhl uzavření smlouvy o pojištění

Potřebujete poradit?

Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na:

info@vyberpojisteni.cz

nebo volejte 774 333 888