Slovník pojmů

A

Akceptace – je odborný název pro uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pojišťovnou pro daný druh pojištění.

All risk – je termín, který se v pojišťovnictví používá pro případ pojištění všech rizik, které pojištěnému hrozí, případně ty, které by jej v budoucnosti ohrozit mohly.

Amortizace – je postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení, nebo stáří.

Asistenční služba – je pomoc pojištěným, kteří se dostanou do nesnází. Pojišťovny poskytují asistenční služby u cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel a majetkového pojištění.

Asociace pojišťoven – je sdružení určené k organizování vzájemné spolupráce a pomoci při zabezpečování společných zájmů pojišťoven.

B

Bezeškodní průběh pojištění – znamená, že v rozhodném období nenastala žádná pojistná událost nebo, že pojistná událost v rozhodném období sice nastala, ale pojistitel s takovou pojistnou událostí nespojuje žádné negativní důsledky, protože nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník nebo pojištěný zavinil.

Běžné pojistné – znamená pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. Údaj o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy.

Bolestné – je částka poskytnutá pojištěnému jako odškodnění úrazu. O výši náhrady rozhoduje lékař podle rozsahu poranění a příslušné normy.

Bonifikace – je zvýhodnění účastníka pojištění za splnění předem stanovených podmínek. V praxi to bývá sleva na pojistném za uzavření druhé či další pojistné smlouvy u stejného pojistitele.

Bonus – je sleva poskytnutá pojistníkovi za splnění stanovených nebo dohodnutých podmínek. V praxi to bývá nejčastěji sleva na pojistném za příznivý škodový průběh vyjádřená penězi, nebo v procenty.

C

Cena – je hodnota věci vyjádřená v penězích. V pojišťovací praxi se používá:

 • nová cena je cena nové věci,
 • časová cena, je nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení, nebo jiného znehodnocení,
 • modifikovaná cena, je pořizovací cena věci vedená v účetnictví, upravená dohodnutým způsobem,
 • pořizovací cena, je cena, za kterou je možno pořídit novou věc v den sjednání pojištění nebo v den pojistné události,
 • jiná cena, je cena dohodnutá v pojistné smlouvě a neodpovídá nové ani časové ceně.

Cennosti – je souhrnné označení pro peníze, ceniny, drahé kovy, šperky, drahé kameny a věci umělecké nebo historické hodnoty.

Cizí věci – jsou movité věci, které pojištěný převzal na základě smlouvy do úschovy, nebo je oprávněně užívá, nebo na nich provádí objednanou činnost. Důvod převzetí cizí věci musí být v pojistné smlouvě uveden pokud.

Č

Česká kancelář pojistitelů – je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Kancelář zajišťuje likvidaci specifických pojistných událostí a provozuje informační středisko pro poškozené, spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224.

D

Denní odškodné – je náhradou za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti při léčení úrazu.

Dlouhodobé pojištění – je pojištění sjednané v pojistné smlouvě na dobu delší než 1 rok.

Dlužné pojistné – je nezaplacené pojistné, jehož splatnost již proběhla.

Doba nezbytného léčení – je časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

Doba vzniku pojistné události – je okamžik, v němž k pojistné události došlo, a kdy nastala skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojišťovny plnit.

Doba trvání pojištění – je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Doklad o pojištění – je písemné potvrzení o uzavření  pojištění, které je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy, např. platným dokladem o uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je Zelená karta.

Dozor v pojišťovnictví – ze zákona vykonává Česká národní banka.Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrolní a regulační činnost nad pojišťovnami, zajišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli. Poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele

F

Formy pojištění – se rozlišují podle právního důvodu vzniku pojištění, a to na:

 • zákonné vzniká tím, že existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vůle pojištěného subjektu či pojistníka. Trvá po celou dobu existence tohoto právního předpisu, (např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání), neuzavírá se pojistná smlouva,
 • povinné smluvní pojištění vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojistitele a pojistníka, avšak sjednání povinného pojištění je právním předpisem uloženo s ohledem na společenský zájem, (např. pojištění odpovědnosti za provozování motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu daňových poradců apod.), pojistná smlouva se uzavírá,
 • smluvní dobrovolné pojištění vzniká jako svobodný projev vůle účastníků pojištění, přičemž pojistník není ničím omezen při rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv.

Franšíza – je dohodnutá částka v pojistné smlouvě, do jejíž výše pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění. Pokud je vypočítané pojistné plnění vyšší, než dohodnutá výše franšízy, tato se neodečítá, to znamená, že se pojistné plnění poskytne v plné výši. To je rozdíl od spoluúčasti, která se odečítá vždy.

Frekvence placení pojistného – je v pojistné smlouvě dohodnutá četnost plateb pojistného, může být roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční.

H

Hrubou nedbalostí – je jednání, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný věděl, že při takovém jednání škoda nastane nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane. Jedná se především o zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejich následků (např. porušení protipožárních předpisů, závažné porušení pravidel silničního provozu apod.).

I

Intervence – je činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu pojistné smlouvy.

J

Jednorázové pojistné – je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Jiná majetková škoda – je jakákoliv škoda vyplývající ze škod na životě, zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk.

K

Kargo – je odborný výraz pro pojištění přepravy zboží a věcí pro případ poškození nebo zničení během přepravy. Může být sjednáno pro různými dopravními prostředky.

Kasko – je odborný výraz pro havarijní pojištění dopravního prostředku pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení.

Klient – je zákazník, kterému pojišťovna, nebo pojišťovací zprostředkovatel nabízí nebo poskytuje odbornou službu.

Komerční pojišťovna – je podnikatelský subjekt, jehož předmětem podnikání je dozorovým orgánem povolená pojišťovací činnost a jejím cílem je poskytování pojišťovacích služeb.

Krátkodobé pojištění – je pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.

Krádeží – se rozumí překonáním překážky bránící pachateli zmocnit se pojištěné věci některým níže uvedeným způsobem:

 • do místa pojištění se dostal tak, že vstupní otvor zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 • do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,
 • místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží,
 • překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi věci (např. značná výška, nadměrné rozměry, demontáž použitím nástroje nebo nářadí),
 • překážku překonal jiným násilným jednáním.

Podmínka prokazatelného překonání překážky neplatí, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení.

Krupobitím – se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

L

Likvidace pojistné události – je soubor činností, které souvisí s vyřizováním pojistné události. Zahrnuje nutná šetření ke zjištění rozsahu a příčiny škody, registraci, ověření, výpočet, výplatu a všechny další administrativní kroky s likvidací spojené.

Likvidátor pojistných – je pracovník pojišťovny nebo jí pověřený expert, jehož úlohou je zjišťovat rozsah a příčiny pojistných událostí a vyčíslovat pojistná plnění ve smyslu uzavřené pojistné smlouvy.

Loupeží – se rozumí zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci v místě pojištění nebo při přepravě mimo místo pojištění.

M

Malus – je opak bonusu, jde o přirážku ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou plněny určené podmínky průběhu pojištění. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh pojištění v předcházejícím období.

Motorovým vozidlem – se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem – včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. zahradní traktůrek), elektrovozidel, vozítek segway apod. – bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

Movitými předměty – se rozumí věci, které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a které zároveň nejsou nemovitými objekty např. zařízení, inventář, zásoby atd..

N

Nahodilá událost – je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však kdy nastane, nebo zda vůbec nastane.

Náklady právního zastoupení – jsou účelně vynaložené náklady pojištěného v souvislosti s pojistnou událostí a to:

 • náklady obhajoby do výše mimosmluvní odměny advokáta v přípravném řízení a trestním řízení před soudem prvního stupně, vedeném proti pojištěnému,
 • náklady řízení o náhradě škody nebo jiné újmy a náklady právního zastoupení advokátem do výše mimosmluvní odměny v tomto řízení, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit.

Následné pojistné – je druhá a každá další platba pojistného.

Následnou škodou – je škoda, která vyplývá z předchozí přímé škody nebo nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody na hmotné movité nebo nemovité věci.

Nemovitými objekty – se rozumí budovy, ostatní stavby a jednotky včetně k ni příslušejících stavebních součástí a příslušenství.

Nespotřebované pojistné – je pojistné, které bylo pojistníkem uhrazeno pojišťovně na celé pojistné období, ale pojištění skončilo ještě před jeho uplynutím.

Novou cenou – se rozumí cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.

O

Odložený počátek pojištění – znamená, že okamžik platnost pojistné smlouvy je po dohodě obou smluvních stran záměrně odložen a neshoduje se s datem jejího uzavření.

Odpovědností za újmu – se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu třetí osobě.

Oprávněnou osobou – je fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Osobami majetkově propojenými jsou:

 • společníci pojištěného a jejich blízké osoby,
 • právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky, členy, statutárními orgány nebo členy statutárních nebo jiných orgánů,
 • právnické osoby, v nichž mají pojištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom případě jsou majetkově propojenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá výši jejich procentuálního podílu.

Osobami žijícími ve společné domácnosti – se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Osobou blízkou – je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

P

Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů – se rozumí takový pohyb tělesa, který má znaky pádů způsobeného zemskou gravitací.

Počátek pojištění – vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo účastníky dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

Podpojištění – je vědomé či nevědomé snížení pojistné částky pod pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí.  Podpojištění  se většinou zjistí až při pojistné události. Tím, že byla stanovena pojistná částka nižší než je pojistná hodnota, tak z této nižší pojistné částky bylo také chybně vypočítáno nižší pojistné. Pojišťovna, aby zamezila spekulaci, že klienti budou z důvodů nižšího pojistného stanovovat nižší pojistnou částku a tím méně platit, má pro případy podpojištění sankce. O kolik procent je pojistná částka proti pojistné hodnotě nižší, o tolik procent se krátí pojistné plnění.

Pojistné – je cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se platí v předem dohodnutých intervalech jako běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a měsíčně) nebo jednorázové pojistné (najednou za celou pojistnou dobu).

Pojistná doba – je časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničená datem vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.

Pojistná náhrada – je vyjádření škody nebo újmy z pojistné události v penězích, které uhradila pojišťovna dle pojistné smlouvy. Výška se určuje podle uzavřené pojistné smlouvy, likvidačních zásad pro jednotlivé druhy pojistných produktů a dle platných právních přepisů.

Pojistná událost – je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách, na které se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistným nebezpečím – je stav, který může vést ke vzniku pojistné události.

Pojistným obdobím – je časové období, za které se platí pojistné, může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, považuje se za ujednané roční pojistné období.

Pojistným rizikem – je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistným zájmem – je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Pojistitel – je právnická osoba, pojišťovna, která s pojištěným sjednala pojistnou smlouvu.

Pojistka – je písemná forma potvrzení pojišťovny, že s pojistníkem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistná částka – je částka uvedená v pojistné smlouvě jako horní hranice plnění pojišťovny v případě pojistné události. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění.

Pojistná hodnota – je jeho obvyklá cena věci, kterou má v době sjednání pojištění.

Pojistné plnění – je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Příjemcem pojistného plnění je oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný (který může, ale nemusí být totožný s plátcem pojistného – pojistníkem). U životního pojištění je v případě smrti pojištěného příjemcem pojistného plnění osoba přímo určená v pojistné smlouvě, není li zde uvedena pak zákonný dědic.

Pojistný podvod – je jednání jehož účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. České zákony takové jednání považují za trestný čin. Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost.

Pojistné podmínky – jsou pojišťovnou stanovené nebo smluvně dohodnuté podmínky obsahující bližší úpravu pojištění. Pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a v praxi se rozdělují na Všeobecné pojistné podmínky, která specifikují obecná pravidla za kterých se pojištění sjednává a dále na Doplňkové (dodatkové, zvláštní) pojistné podmínky upravující podmínky pro určitý druh pojištění (majetkové, odpovědnostní) nebo pojistný produkt např. havarijní pojištění.

Pojistná smlouva – je právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistník – je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné bez ohledu na to, vztahuje-li se pojistné plnění  k ní, nebo k jiné osobě, která je v roli pojištěného.

Pojištěný – je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje a v jehož prospěch byla pojistná smlouva uzavřena. Pojištěný může, ale také nemusí být osobou, která pojistnou smlouvu uzavřela. Osobou, která pojištění uzavřela a platí pojistné je pojistník.

Pojištění odpovědnost – kryje rizika, která může způsobit pojištěný třetí osobě na majetku, životě a zdraví a za které ze zákona odpovídá.

Pojišťovací agent – je fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy. Musí splňovat zákonné podmínky a mít registraci ČNB.

Pojišťovací činnost – zahrnuje uzavírání pojistných smluv, správu pojištění, pojistná plnění, marketingovou činnost, zajišťovací činnost, zábrannou činnost aj.

Pojišťovací makléř – je fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy. Makléř obvykle bývá zmocněncem klienta, jedná jeho jménem a v jeho prospěch, není zástupcem pojistitele, tedy pojišťovny.

Pojišťovací zprostředkovatel – je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu sjednává pro jednu nebo i více pojišťoven pojistné smlouvy. Musí být vedena v registru ČNB v jedné z pěti kategorií. Rozlišujeme zprostředkovatele závislého – výhradní pojišťovací zprostředkovatel a výhradní agent (obvykle pracuje pro jednu pojišťovnu) a nezávislého – podřízený pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent a pojišťovací makléř (není vázaný na konkrétní pojišťovnu).

Poškozený –  je ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný (třetí osoba) podle platných právních předpisů odpovídá.

Poškozením věci – se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

Povinným pojištěním – je pojištění, u něhož je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu uložena zákonem, nebo obecně závazným předpisem.

Povodní – se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Požárem – se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.

Prolongace – je obnova pojistné smlouvy po skončení jednoho pojistného období za stejných podmínek na další pojistné období.

Propojištěnost – zpravidla se tímto termínem označuje existence dvou a více smluv u jednoho pojistitele. Za propojištěnost může pojistitel poskytnout slevy.

První riziko – se používá, když pojistná částka věci, nebo souboru věcí je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku.

Předepsané pojistné – je pojistné stanovené v pojistné smlouvě na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené  lhůtě pojištění zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné až do konce celého pojistného období.

Přepojištění – se jako termín v pojistných podmínkách pojišťoven používá tehdy, je-li stanovená pojistná částka vyšší než je skutečná hodnota pojišťované věci. Pojišťovny při pojistném plnění platí skutečnou výši škody podle toho, je li  věc pojištěna na novou, časovou nebo modifikovanou cenu. Nemohou a také neplatí víc. Důvodem je, že by pojištění na vyšší částky než je skutečná hodnota věci vyvolávalo spekulace a nezákonné obohacování.

Přerušení provozu – je druh pojištění sloužící k náhradě následných škod vzniklých v důsledku prvotní majetkové škody. Následnou škodou se zpravidla v přerušení provozu rozumí ušlý zisk a fixní náklady, které vznikají během přerušení či omezení provozu. Mohou to být mzdy, splátky úvěru, náklady na ostrahu, energie apod.

Přiměřenými náklady – se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě, pokud byly vynaloženy účelně. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní příplatky apod.

Přímým úderem blesku – se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci nebo na budově, v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení.

Připojištění – znamená rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění. Jedná se např. o připojištění motorového vozidla při cestách do zahraničí.

Působením kouře – se rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z poškozeného nebo nedokonale fungujícího technického zařízení. Pojištění se obvykle nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým postupným působením kouře. Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé působením agresivních plynů..

R

Regres –  je právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, pokud tyto porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na vznik nebo zvětšení rozsahu pojistné události. Regresní nároky může také uplatnit zdravotní pojišťovna jako náhradu vynaložených prostředků na zdravotní péči poškozené třetí osoby.

Riziko – představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze.

Riziková skupina – znamená rozčlenění pojištěných osob v úrazovém pojištění do skupin zpravidla dle činností, které provádějí nebo věku.

Rozsah pojistného krytí – obsahuje seznam rizik sjednaných v pojistné smlouvě, výše pojistných částek, limity pojistného plnění, spoluúčast, výluky atd., které přímo ovlivňují případnou výši pojistného plnění a které si pojistník u těchto rizik zvolil.

S

Sazba pojistného – je vyjádření ceny pojistného rizika. Je to relativně vyjádřené pojistné na jednotku pojistné hodnoty. Obyčejně se uvádí v promile nebo v procentech z pojistné hodnoty, někdy se stanovuje v celkové hodnotě v korunách, a to zejména u krátkodobého pojištění.

Sdružená pojištění – jsou pojištění, která zahrnují v jedné pojistné smlouvě několik rizik, která je možno jinak pojistit samostatně.

Sesouváním nebo zřícením lavin – se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

Sesouváním půdy – se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů nemovitých objektů, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.

Smluvní ujednání – jsou závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky, nebo ustanovení pojistné smlouvy, a které zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Soupojištění – znamená rozdělení sjednaného pojištění. Jeho podstatou je dělení rizika mezi více pojistitelů, kteří v případě pojistné události odpovídají za své převzaté podíly z celkového rizika. V praxi se používá při pojišťování velkých souborů rizik.

Spoluúčast – je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

Správa pojištění – je soubor pracovních postupů směřujících k udržení a aktualizaci  pojistných smluv.

Storno – je předčasné ukončení pojistné smlouvy před uplynutím její platnosti.

Š

Škoda – je poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v penězích. Škoda se pojistnou událostí stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo jinak stanoveným pojistným podmínkám v pojistné smlouvě.

Škodní událost – je událost kdy vznikla škoda nebo jiná újma a která by mohla být kvalifikována jako pojistná událost s důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

T

Tíhou sněhu nebo námrazy – se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce nemovitých objektů. Za nadměrnou se považuje taková hmotnost sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

Trvalé následky úrazu – představují trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

U

Účastníkem pojištění – je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo nějaké právo nebo povinnost.

Úmyslné zavinění – u přímého úmyslu se předpokládá, že škůdce věděl, že svým jednáním způsobí škodu nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit. V případě nepřímého úmyslu škůdce věděl, že škodu může způsobit, ale nepředpokládal, že ji způsobí. Určení úmyslu je velmi důležité pro vznik povinnosti pojišťovny plnit a z důvodů uplatnění regresivních nároků.

Úraz – je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Územní platnost – je vymezení území, pro které se pojištění sjednává. Nejčastěji bývá územní platnost využívána u cestovního pojištění, havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

Užíváním věci – se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci).

V

Vandalismus – je úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci např. nástřikem barev, či chemikálií, rozbití skel apod. Při sjednání pojištění rozeznáváme dvě rizika, vandalismus zjištěný a nezjištěný což je třeba v pojistné smlouvě upřesnit.

Vícenásobné pojištění – je stav, kdy je předmět pojištění pojištěn více pojistnými smlouvami u jedné nebo více pojišťoven, a to i na různé pojistné částky. V majetkovém pojištění však nesmí součet pojistných částek ze všech uzavřených pojištění na stejné riziko přesáhnout skutečnou hodnotu pojišťované věci. Pokud se tak stane jedná se o přepojištění se všemi z toho plynoucími sankcemi.Toto ustanovení neplatí u životního, úrazového a odpovědnostního pojištění.

Vichřicí – se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.

Vinkulace – je omezení pojištěného disponovat výplatou pojistného plnění na dohodnutých podmínek. Právo je zpravidla převedeno ve prospěch věřitele. Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné označené osobě. Vinkulace se provádí zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i  u pojištění pohledávek atd.

Výbuchem – se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

Výluky z pojištění – jsou věci nebo rizika, která jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nehradí. Stanovené výluky nelze připojistit ani za zvýšené pojistné.

Výpověď– je písemná žádost pojistníka, nebo pojišťovny o ukončení pojistné smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví Všeobecné pojistné podmínky dané pojišťovny.

Z

Za překonání překážky – zabraňující vstupu do místa pojištění se považuje, vnikl-li pachatel do místa pojištění některým z dále uvedených způsobů:

 • do místa pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání,
 • do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným oknem,
 • místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží,
 • překážku překonal jiným násilným jednáním.

Zábranná činnost – je činnost pojišťovny prosazující preventivní opatření ke snižování rizika a rozsahu škod. Mimo jiných se uskutečňuje prostřednictvím finančních příspěvků a úvěru, které se použijí na preventivní opatření, zařízení, výchovu, propagační činnost.

Zajišťovna – je finanční instituce, která přebírá na základě smlouvy jistou část rizik, které pojišťovny sami pojistily. Zajišťovny jsou místa, kde se pojišťovny sami pojišťují, aby jim velké škody nebo jejich kumulace nezpůsobily finanční problémy. Tento typ pojištění sjednávají pojišťovny pro určitá pojištění nebo celé portfolio pojištění, většinou formou podílové spoluúčasti na pojistném i škodách. Důležitou rolí zajištění je také snižování tvorby pojistně technických rezerv pojišťoven, (financí odložených na budoucí škody) neboť se část nákladů na budoucí škody přesouvá na zajišťovnu a není nutné blokovat finance na všechny předpokládané škody v plné výši.

Zájemcem o pojištění – je osoba, která má zájem s pojišťovnou uzavřít pojistnou smlouvu.

Zákonné pojištění – je zákonem stanovená povinnost sjednat si příslušné pojištění, které vzniká nikoliv jako projev svobodné vůle, ale je uložena právním předpisem nebo vyhláškou.

Zákonný zástupce – je osoba oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Záplavou – se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Zapůjčený bonus – Komerční pojišťovny kromě běžných bonusů, které udělují za bezeškodní průběh uzavřených pojistných smluv v oblasti autopojištění nabízejí také takzvaný „Zapůjčený bonus“ nebo jinak „Předplacený bonus“. První pojišťovnou, která tuto výhodu zavedla na českém pojišťovacím trhu byla, dnes již neexistující, pojišťovna Universal. Podobný princip později převzali i jiné pojišťovny jako např. Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna. Pojišťovny tímto zapůjčeným bonusem jednak snižují vstupní cenu pojištění a stávají se lépe konkurenceschopné a jednak zvýhodňují dobré řidiče z bezeškodním průběhem pojištění.

Zelená karta – je zvláštním zákonem stanovené potvrzením o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zemětřesení – zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně makroseizmické stupnice.

Získatel – je právnická, nebo fyzická osoba, která jménem pojišťovny uzavřela pojistnou smlouvu.

Zkrat – je poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními tepelnými nebo mechanickými účinky.

Zlomkové pojištění – pojištění na první riziko – je pojištění, při kterém je pojistná částka po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťované věci. Je li zlomkové pojištění výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, nehrozí sankce za podpojištění. Zlomkové pojištění nebo také pojištění na první riziko se sjednává v případech, kdy není možné stanovit správnou pojistnou hodnotu věcí (pojistná hodnota klesá a stoupá v čase starožitnosti, cenné papíry atd.), nebo kdy způsobená škoda nemůže nikdy dosáhnout pojistné hodnoty pojišťované věci např. (hodnota ocelových odlitků je vyšší než případná škoda vzniklá živlem).

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví – je odborná činnost spočívající v provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv a uzavírání smluv jménem a na účet pojišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných událostí.

Zproštění od placení – pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny dohodnuté podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány.

Ž

Živelná událost – je událost způsobená požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou.

Potřebujete poradit?
Na Vaše otázky jsme připraveni odpovědět na: