Základy pojištění 3. díl

Materiál pro opravdového zájemce o pojištění...

3. Právní základ

Právní základ smluvního vztahu mezi pojištěným a pojišťovnou tvoří kromě obecně závazných předpisů Všeobecné pojistné podmínky, Smluvní ujednání a Pojistná smlouva.

3.1. Všeobecné pojistné podmínky 
VPP jsou závazný dokument, ve kterém každá pojišťovna specifikuje svá pravidla, za kterých pojištění sjednává  a jsou povinnou součástí pojistné smlouvy. Mají vyjadřovat :
– předmět pojištění, co je a co není pojištěno, jaké věci, jaká odpovědnost atd.,- rozsah pojištění, na jaká rizika se pojištění vztahuje, jaké existují výluky,- vznik, zánik a změna pojištění,- územní platnost a místo pojištění,- pojistné, pojistnou událost a způsob plnění,- povinnosti pojištěného a pojišťovny,- výklady základních pojmů atd.
Každá pojišťovna rozděluje pojistné podmínky podle jednotlivých odvětví /majetkové, životní atd./. Specifické pojistné podmínky mají také jednotlivé druhy pojištění / živelní, odpovědnostní atd./, jednotlivá rizika a skupiny rizik. V pojištění se často uplatňují dva základní principy specifikace pojistných podmínek a to Obecnou část všeobecných pojistných podmínek a pak Zvláštní části podle druhu pojištění. Obecná část řeší obecné náležitosti platné pro všechny druhy pojištění např. vznik pojištění, zánik, povinnosti pojištěného i pojišťovny. Zvláštní části pak řeší specifickou problematiku jednotlivých rizik. Není to však podmínkou, některé pojišťovny mají i tato obecná ustanovení v pojistných podmínkách každého jednotlivého druhu pojištění.  

3.2. Smluvní ujednání
Smluvní ujednání, pokud jsou pro jednotlivé druhy pojištění vydány, pak blíže specifikují některá ustanovení pojistných podmínek nebo uvádějí některé odlišnosti od VPP nutné pro pojištění specifických věcí nebo specifické odpovědnosti. Ne každá pojišťovna rozšiřuje nebo specifikuje své pojistné podmínky ještě o další smluvní ujednání. Řada z nich, pokud se chce od pojistných podmínek odchýlit nebo je blíže specifikovat, udělá tuto změnu až v pojistné smlouvě.

3.3 Pojistná smlouva
Je právní dokument na základě kterého vzniká smluvní vztah a má blíže určovat:
– smluvní strany a jejich identifikaci /kdo je pojištěn a kdo jej                            pojišťuje – platí pojistné/,- druh a rozsah pojištění /co je pojištěno a na jaká rizika/,- výši pojistných částek /na jaké částky nebo hodnoty se majetek a odpovědnost   pojišťují/,- počátek a konec pojištění, – místo pojištění,- výši pojistného atd.
Pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky a případná Smluvní ujednání musí být v souladu  s vyšší  právní normou, kterou je Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě atd.

Pokračování…