Základy pojištění 5. díl

Materiál pro opravdového zájemce o pojištění...

5. Pojištění věcí a pojistná rizika

Pojišťovna ve své každodenní praxi hodnotí na prvním místě rizika. Hodnotí jaká rizika a v jakých částkách je má ve svých pojistných kmenech. Hodnotí poměr rizik, kolik mají živelních proti havarijním atd. Klienti však neuvažují v rovině rizik, ale v rovině věcí, kterým určitá rizika hrozí, např. nemovitosti hrozí požár, penězům odcizení atd. Tato kapitola bude věnována právě jednotlivým věcem a jím hrozícím rizikům a způsobu jejich pojištění.

5.a. Nemovitosti

Nemovitosti v pojistné praxi jsou budovy a stavby pevně spojené se zemí. Co je a co není nemovitost určuje stavební zákon. Nemovitostmi nejsou stavební buňky, novinové stánky, maringotky atd. Nemovitosti lze pojistit jednotlivě nebo jako soubor. Pojistit lze nemovitosti vlastní i cizí převzaté na základě smlouvy.

Nemovitosti lze pojistit na rizika:

– základní živel,
– sdružený živel,
– vodovodní škody,
– vandalismus,
– odpovědnost z vlastnictví nemovitosti.

 

5.a.a. Živelní rizika

Nemovitosti se nejčastěji pojišťují na riziko sdružený živel. Důvodem je skutečnost, že základní živelní pojištění není ve většině případů dostatečným krytím rizika, neobsahuje vichřici a krupobití, což většině nemovitostí hrozí. Je samozřejmě možné pojistit u nemovitosti základní živel a z doplňkového pojištění dopojistit právě vichřici a krupobití. U většiny pojišťoven je cena základního pojištění a cena dvou dodatkových rizik stejně velká jako sdružené pojištění s výrazně větším pojistným krytím /povodeň, záplava, pád stromů atd./.

Pojištění lze sjednat na cenu

– novou,
– časovou.

Nemovitosti se snažíme pojišťovat vždy na cenu novou. Ne vždy je to však možné, protože u některých pojišťoven nemovitosti starší dvaceti let lze pojistit jen na časovou cenu. Nebo pojistné plnění u takových nemovitostí je jen v časových cenách. U starších nemovitostí je nutné se seznámit s příslušnými VPP.

Spoluúčast

Spoluúčast bývá vyjadřována v korunách. Výši spoluúčasti volíme podle objemu pojišťovaného majetku. U menších objemů pojišťovaného majetku, kdy výše spoluúčasti příliš neovlivňuje cenu pojištění, je rozumné volit spoluúčast do výše 5.000 Kč. Většina škod v živelním pojištění jsou drobné škody způsobené vichřicí, krupobitím atd. Vyšší spoluúčast v takových případech pozbývá smyslu.

5.a.b. Vodovodní škody

U pojištění nemovitostí se vodovodní škody pojišťují zřídka. Důvodem je, že vodovodní škody na nemovitosti /prasklé potrubí, promáčené omítky/ nebývají časté a nejsou velkého rozsahu. Také cena pojištění bývá rozhodujícím faktorem. Její výše se pohybuje na úrovni ceny základního živelního pojištění. Určitý význam má toto pojištění pouze u nemovitostí, které mají kotle ústředního topení nebo solární systémy, protože i ty jsou součástí pojištěných věcí včetně přívodních o odvodních potrubí.

 

Pojištění lze sjednat na cenu:

– novou,
– časovou.

Pojištění na časovou cenu nemá praktický význam. Pokud stáří budovy podle příslušných VPP neumožňuje pojištění nemovitosti na novou cenu, nelze ani vodovodní škody pojišťovat na novou cenu.

 

Spoluúčast

Pokud je pojištění proti vodovodním škodám součástí živelního pojištění a není sjednáváno samostatně, pak se spoluúčast řídí tímto živelním pojištěním. U samostatně sjednaného pojištění se snažíme dávat spoluúčast co nejmenší z důvodů, že případné škody bývají menšího rozsahu.

5.a.c. Vandalismus

Vandalismus na nemovitostech není riziko, které každá pojišťovna pojišťuje. Je řada pojišťoven např. Generali, která vandalismus nepojišťuje vůbec. Základní věcí, kterou si musíme uvědomit, je skutečnost, co je vlastní nemovitost a co jsou stavební součásti nemovitosti. Vandalismus na stavebních součástech je velmi častý např. poškozené vchodové dveře, zničené poštovní schránky, okapy atd. Na vlastních nemovitostech bývají nejčastějšími škodami škody způsobené vandaly /malby a grafity/ tolik známé z našich měst.

Pojištění lze sjednat na cenu:
– novou.

Spoluúčast

Vandalismus se sjednává na nízké pojistné částky z důvodů vysoké ceny pojištění. Také pojišťovny pokud toto riziko vůbec pojišťují, snaží se tlačit pojistné částky na minimum. Škody na nemovitostech nebývají vysoké, proto spoluúčast musí být co nejnižší.

5.a.d. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Každý majitel nemovitosti by si měl také uvědomit možnost hrozící škody způsobené vlastnictvím nemovitosti jiné, třetí osobě. Pokud má klient sjednáno Obecné pojištění odpovědnosti za škodu z provozované činnosti a nemovitost je ve vlastnictví uvedené společnosti, pak je z tohoto pojištění kryta také škoda vzniklá jinému z vlastněné nemovitosti. Pokud Obecné pojištění odpovědnosti z provozované činnosti klient nepotřebuje, pak je nutné jej na možné škody způsobené vlastněnou nemovitostí upozornit a případně sjednat pojištění samostatně za nižší cenu.

 

5.b. Stavební součásti

Stavební součásti jsou doplňující součásti stavby se stavbou pevně spojené a tvořící nedílný celek. Pojistit lze stavební součásti vlastní i cizí. Stavebními součástmi jsou např. dveře, okna, okapy, ústřední topení, mříže, reklamní štíty, venkovní osvětlení atd. Stavebními součástmi nejsou věci, které se stavbou přímo nesouvisí, nebo nejsou se stavbou pevně spojeny např. zahradní výzdoba, bazény, studny, oplocení atd.

 

Stavební součásti lze pojistit na rizika:

– základní živel,
– sdružený živel,
– vodovodní škody,
– odcizení,
– vandalismus.

5.b.a. Živelní rizika

Stavební součásti se nejčastěji pojišťují na riziko sdružený živel nebo na základní živelní pojištění rozšířené dodatkovými riziky o vichřici a krupobití pokud se jedná o venkovní stavební součásti. Pro vnitřní stavební součásti je dostačujícím pojištěním pro většinu případů jen základní živel. U většiny pojišťoven je cena základního pojištění a cena dvou dodatkových rizik stejně velká jako sdružené pojištění s výrazně větším pojistným krytím /povodeň, záplava, pád stromů atd./ a to je třeba při stanovování pojistného krytí zvážit.

Pojištění se sjednává na cenu:

– novou.

Stavební součásti se snažíme pojišťovat vždy na cenu novou z důvodů nízké pojistné částky. V případech nízké pojistné částky je rozdíl ceny pojištění mezi pojištěním na novou cenu nebo časovou cenu malý a v případě škody se pojištění na časovou cenu nevyplatí.

 

 

Spoluúčast

Spoluúčast bývá vyjadřována v korunách. Výši spoluúčasti volíme vzhledem k nízkým pojistným částkám co možná nejmenší, aby sjednávané pojištění neztrácelo vůbec smysl.

5.b.b. Vodovodní škody

Stavební součásti na riziko vodovodních škod pojišťujeme jen v případě, že se jedná o vnitřní stavební součásti.

Pojištění se sjednává na cenu:

– novou.

Ze stejných důvodů jako u živelního pojištění

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

5.b.c. Odcizení

Odcizení stavebních součástí bývá bohužel častým jevem. Nejčastěji se kradou měděné okapy, mosazné firemní štíty, venkovní osvětlení atd. Klientovi se musí často vysvětlovat, že nemovitost nelze odcizit, ale stavební součásti ano.

Pojištění se sjednává na cenu:

– novou.

A to ze stejných důvodů jako u živelního pojištění

 

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

 

5.b.d. Vandalismus

Vandalismus na stavebních součástech bývá také častým jevem. Nejčastěji bývají poničeny firemní štíty a jiné ozdobné prvky stavby, rozbité venkovní osvětlení atd. Pozor na rozdíl mezi vandalismem /úmyslné poškození nebo zničení/ a odcizením, případně následnou škodou při odcizení. Vandalismem není rozbité okno při krádeži okapu. Rozbité okno je následná škoda při krádeži okapu a hradí se z rizika odcizení.

Pojištění se sjednává na cenu:

– novou.

A to ze stejných důvodů jako u živelního pojištění

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

 

5.c. Movité věci

Movité věci lze pojistit jako věci jednotlivě určené nebo jako přesně vymezený soubor věcí. Movité věci se v pojišťovací praxi rozdělují podle svého užití a rizikovosti. Pojistit lze movité věci vlastní i převzaté. Pojišťovny ve svých VPP ještě rozdělují věci převzaté na další podskupiny např. převzaté za účelem opravy, převzaté za účelem úschovy, převzaté za účelem pronájmu /leasing/ atd.
U většiny pojišťoven jsou ale převzaté věci pro případ odcizení kryty dodatkovým pojištěním obecné odpovědnosti. V případech, kdy si nejsme jisti, jak pojistit věci cizí převzaté, řídíme se pravidlem, že pokud klient nemá sjednáno pojištění obecné odpovědnosti, pak vždy věci cizí proti krádeži pojišťujeme rizikem odcizení. Pokud obecnou odpovědnost pojištěnu má a je možné odpovědnost rozšířit dodatkovým pojištěním obecné odpovědnosti i na cizí věci pro případ ztráty /to je i odcizení/, pojištění sjednejte tímto levnějším způsobem. U některých pojišťoven takové dodatkové pojištění odpovědnosti na věci cizí proti ztrátě není možné.

Movité věci se v pojišťovací praxi ještě dále dělí na další podskupiny podle pohledu konkrétní pojišťovny na jejich užití a rizikovost. Ve většině případů bývají rozděleny na:

– movité věci běžné – běžný inventář, zásoby, stroje atd.,
– movité věci zvláštní – umělecká díla, starožitnosti atd.,
– věci zvláštní hodnoty – písemnosti, plány, vzory, nosiče dat atd.,
– cennosti – vkladní knížky, cenné papíry ceniny atd.,
– cenné věci – drahé kovy a výrobky z nich, perly, drahokamy atd.,
– peníze – platné bankovky a mince tuzemské i cizí měny.

Pojišťovny však mohou toto základní členění různě měnit a doplňovat. Je tedy nutné seznámit se v příslušných VPP u konkrétní pojišťovny s jejich rozdělením. Pokud při poptávce na pojištění nechcete studovat VPP oslovovaných pojišťoven, je nutné movité věci blíže popsat např. zásoby, inventář, kancelářská technika, výrobní zařízení, stroje, obrazy, starožitný nábytek, předměty z drahých kovů, sbírky, peníze atd.

 

Movité věci lze pojistit na rizika:

– základní živel,
– sdružený živel,
– vodovodní škody,
– odcizení,
– vandalismus.

5.c.a. Živelní rizika

Movité věci se nejčastěji pojišťují na riziko základní živel, případně základní živel a vodovodní škody, nejsou li vodovodní škody samostatné riziko a jsou dodatkovým pojištěním živelního pojištění. Důvodem je skutečnost, že sdružené živelní pojištění není ve většině případů nutné, pokud jsou věci uloženy v budovách či stavbách a nehrozí jim riziko vichřice, krupobití atd. Vyjímkou jsou oblasti, kde hrozí povodeň, záplava nebo jsou movité věci např. stroje umístěny venku. V těchto případech bývá výhodnější pojištění na sdružený živel, protože cena základního pojištění a cena dvou dodatkových rizik je stejně velká jako sdružené pojištění s výrazně větším pojistným krytím.

 

Pojištění lze sjednat na cenu:

– novou,
– časovou,
– modifikovanou,
– dohodnutou.

Movité věci vlastní se snažíme pojišťovat vždy na cenu novou. Pouze v ojedinělých případech a při velkých pojistných částkách a na zvláštní přání klienta lze pojištění sjednat na ceny časové. Movité věci cizí se vždy pojišťují na časové ceny.

Modifikovaná cena je cena vedená v účetnictví a často je nižší než cena časová. Není li to zvláštním přáním zákazníka, tuto možnost nevyužíváme.

Pojištění na dohodnutou cenu se zpravidla používá u věcí, kde stanovení nové nebo časové hodnoty není možné nebo neodpovídá realitě. Používá se u obrazů, starožitností, cenných papírů atd., kdy hodnota věcí se v čase mění směrem nahoru i dolů nebo kdy je obtížné cenu zjistit. Používá se také při pojišťování peněz, kdy není zcela jasné, jaká skutečná hodnota v době pojistné události bude v místě pojištění uložena. Stanoví se tedy horní možná hranice pojistného plnění.

Spoluúčast

Výši spoluúčasti u movitých věcí volíme podle velikosti pojistné částky. U menších objemů pojišťovaného majetku, kdy výše spoluúčasti příliš neovlivňuje cenu pojištění, je rozumné volit spoluúčast 1.000 Kč a u větších objemů do 5.000 Kč. U movitých věcí se jen zřídka kdy používá spoluúčast vyšší.

5.c.b. Vodovodní škody

Movité věci na riziko vodovodních škod pojišťujeme jen v případě, že se jedná o movité věci uložené v budovách či stavbách. Vodovodní škoda hrozí movitým věcem mnohem více než nemovitostem. To platí především pro inventář, zásoby, elektroniku, starožitnosti, cenné papíry atd. Toto riziko u movitých věcí nikdy nepodceňujte.

Pojištění se sjednává na cenu:
– novou,
– dohodnutou.

A to ze stejných důvodů jako u živelního pojištění

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

5.c.c. Odcizení

Odcizení movitých věcí je bohužel nejčastější příčinou pojistných událostí vůbec. Nejčastěji se kradou peníze, cennosti, cenné věci a vše, co se dá dobře zpeněžit. Pojišťovny proto mají své vnitřní předpisy, které věci a za jakých podmínek pojišťují. Mají vypracovány svá vnitřní pravidla pro zabezpečení pojišťovaných věcí, které jsou klienti povinni dodržovat. Odchylky od těchto pravidel, pokud jsou pojišťovnou schváleny, musí být uvedeny v pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává na cenu:

– novou,
– dohodnutou.

A to ze stejných důvodů jako u živelního pojištění

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

5.c.d. Vandalismus

Vandalismus na movitých věcech bývá také častým jevem. Také zde je třeba dát pozor na rozdíl mezi vandalismem / úmyslné poškození nebo zničení/ a odcizením, případně následnou škodou při odcizení. Vandalismem nejsou rozbité dveře při vloupání a odcizení movitých věcí. Rozbité dveře jsou následnou škodou při krádeži movitých věcí a hradí se z rizika odcizení. To platí samozřejmě i opačně. Pokud jsou poničeny dveře při pokusu o vloupání, ale nic se neztratilo, nejde o odcizení a nelze zničené dveře hradit jako následnou škodu z rizika odcizení.

Pojištění se sjednává na cenu:
– novou,
– dohodnutou.

A to ze stejných důvodů jako u živelního pojištění.

Spoluúčast

U spoluúčasti platí stejné zásady jako u živelního pojištění.

 

5.d. Pojištění přepravy peněz /posel/

V pojišťovací praxi se považují peníze za movité věci, ale pro jejich přepravu platí jiná pravidla. Nemusí se vždy jednat jen o přepravu peněz. Tímto rizikem lze krýt také přepravu cenností i cenných věcí. Přeprava znamená přemístění z jednoho místa na místo jiné např. z banky do firmy nebo ze skladu do prodejny atd. V pojistné smlouvě musí být specifikováno, co má být pojištěno /peníze, cenné papíry, šperky atd./, na jakou hodnotu a případně jak často se přeprava uskutečňuje. Tyto údaje mají vliv na cenu pojištění. Pojišťovny i v tomto případě stanovují pravidla, jak mají být přepravované peníze nebo cenné věci zabezpečeny a jakým způsobem má být přeprava provedena.

Pojištění se sjednává na cenu:

– dohodnutou.

V pojistné smlouvě je ujednáno jaká maximální pojistná částka peněz, cenných věcí nebo cenností je pojištěním kryta.

Spoluúčast

Spoluúčast se volí podle velikosti pojistné částky a vzhledem k tomu, že je tento druh pojištění drahý, bývá obvyklá spoluúčast vyšší než 10.000 Kč.

Pokračování…