Základy pojištění

Materiál pro opravdového zájemce o pojištění...

Úvodem :

Cílem těchto textů je poskytnout všem zájemcům studijní pomůcku, která by je stručnou formou seznámila se základy pojišťovnictví. Doufám, že i zkušení pracovníci v pojišťovnictví najdou v těchto textech některé kapitoly, které je zaujmou. Texty si nekladou za cíl nahrazovat studium všeobecných podmínek, smluvních ujednání a pojistných smluv jednotlivých pojišťoven, které se mohou v jednotlivostech odlišovat od níže uvedených kapitol. Pokud zjistíte, že by bylo prospěšné některé kapitoly rozšířit nebo jiné přidat, rád uvítám Vaše podněty. Všem Vám přeji dobrou orientaci v předložených textech

Vladko Weikert 

předseda představenstva

 

  1. Historie pojišťovnictví

                           

1.a. Počáteční vývoj

Katastrofy a neštěstí provázejí lidstvo od samých počátků svého vývoje. Lidé hledali různé způsoby jak čelit těmto pohromám a z nich vyplývajícím životním nejistotám. Nejprve ohraničené skupiny lidí podle svého rodu, území nebo profese shromažďovali naturální a později finanční prostředky, které poskytovali těm svým členům, které potkalo nenadálé neštěstí.

Z archeologických nálezů jsou známy dohody egyptských kameníků, stavitelů pyramid z období kolem roku 2500 let před naším letopočtem, podle nichž společně hradili náklady na pohřeb svého druha. Později ve starověkém Řecku sjednávali majitelé lodí s kupci dohody, že při ztroskotání lodí a ztrátě nákladu ponesou vzniklé ztráty společně. Tato jednání měla již první znaky solidárnosti jako základního kamene budoucího pojišťovnictví.

S rozvojem průmyslové revoluce a vytvářením městských aglomerací přestala původní forma vzájemné solidarity vyhovovat a začaly se budovat první zárodky moderního pojišťovnictví připomínající formu jakou známe dnes. Mezi průkopníky počátků moderního pojišťovnictví patřily především přímořské státy. Postupem času  si mezi nimi vedoucí  postavení vybudovala Anglie, která měla dostatek kapitálu a zájem potencionálních klientů.

1.b. Počátky pojišťovnictví v českých zemích

Roku 1699 vypracoval Jan Kryštof Bořek na svou dobu převratný návrh na zavedení povinného požárního pojištění domů v Čechách. Tento návrh spočíval v tom, že každé město mělo vytvořit požární fond, do kterého měli povinně přispívat všichni majitelé domů na území města a z kterého měly být hrazeny vzniklé škody požárem. K realizaci návrhu však nikdy nedošlo.

Na území habsburské monarchie se mohlo pojišťovnictví v moderní podobě začít rozvíjet po roce 1819, kdy císařský patent umožnil vznik soukromých pojišťoven. V českých zemích byl založen “Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav” roku 1827. Další pojišťovny v českých zemích vznikaly postupně, roku 1865 “Pražská městská pojišťovna”, roku 1868 “Pojišťovací požární spolek Florian” v Chebu a v témže roce jedna z největších pojišťoven v celém Rakousku -Uhersku,  “Slavia vzájemná pojišťovací banka”.

 

Po vzniku samostatného Československa vznikaly další pojišťovny tak, že i přes válečné útrapy druhé světové války bylo v roce 1945 registrováno v Československé republice více než 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků.

 

1.c. Znárodnění pojišťovnictví v roce 1945

 

Dekretem prezidenta Beneše č.103/1945 Sb. bylo rozhodnuto 24.10.1945 o znárodnění pojišťovnictví formou zestátnění. Od 1.1.1947 bylo ustaveno pět pojišťoven národních podniků a to Pojišťovna Slavia, Pražská pojišťovna, První československá pojišťovna, Pojišťovna Slovan a Nemocenská pojišťovna. Klienti ostatních pojišťoven byli převedeni do uvedených pojišťoven.

 

Po únoru 1948 byl vytvořen jeden pojišťovací ústav Československá pojišťovna, národní podnik. Tímto aktem byl vytvořen monopol jedné pojišťovny se všemi negativními důsledky z toho plynoucími.  Pojišťovnictví částečně ztrácelo svůj původní účel a stalo se nástrojem plánovitého socialistického hospodářství.

 

1.d. Nový rozvoj po roce 1989

 

Vznik nových pojišťoven v transformující se ekonomice s obecným nedostatkem domácího kapitálu a se zjevnými prvky nerovnováhy a hospodářské nestability nebyl pro domácí ani pro zahraniční zájemce o podnikání v pojišťovnictví jednoduchým rozhodnutím. Také nejasný právní rámec a značné pohrdání právem na všech stupních včetně státní správy odrazoval významné zahraniční pojišťovny od investic v ČR. V této situaci bylo logické, že si v počátcích devadesátých let udržovala dominantní postavení transformovaná Česká pojišťovna a.s.

 

Po listopadové revoluci existoval až do roku 1991 původní stav z doby socialismu s jediným rozdílem, že Česká a Slovenská pojišťovna přestaly být státními podniky a byly fakticky vedeny dál pod správou státu jako akciové společnosti. Až po přijetí nového zákona o pojišťovnictví číslo 185/91Sb. se vytvořil právní rámec pro zrušení monopolu České a Slovenské pojišťovny  a po dlouhých desetiletích se postupně začal napravovat zdeformovaný model socialistického pojišťovnictví. V roce 1992 vznikla první konkurence České pojišťovny, Kooperativa družstevní pojišťovna.

Koncem roku 2001 působilo na českém trhu 43 komerčních pojišťoven. Za dobu desíti let od přijetí nového zákona zkrachovala na rozdíl od bank pouze Pojišťovna Morava, a.s. a další Pojišťovna Patrie, a.s. ukončila činnost převodem svých klientů pod křídla Družstevní pojišťovny Kooperativa. Tato skutečnost ukazuje na vybudovaný solidní základ českého pojišťovnictví. I když budou v budoucnosti nové pojišťovny vznikat a jiné zanikat, nová právní úprava přijata zákonem č. 363/99 Sb. již neumožňovala  krach pojišťovny s negativními důsledky pro klienty. Klienti měli být v případě nesolventnosti pojišťovacího ústavu převedeni do jiné Ministerstvem financí určené pojišťovny se všemi právy a povinnostmi vyplývající z uzavřených pojistných smluv.

Pokračování…